بررسی اصالت کالا

در زمان وارد کردن شماره سریال دقت داشته باشید که حروف را به صورت حروف بزرگ و بدون خط بین شون وارد نمایید.

برای مثال سریال رو به این صورت وارد نمایید 123G12HK1234

بررسی شماره سریال